Investiční

Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v obci Dolní Věstonice

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Dotační program: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, Dotační podprogram Podpora rozvoje venkova JMK.

Smlouva č.: 045141/17/ORR

Celkové výdaje na projekt: 378.789,20 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 100.000,00 Kč

Stručný popis realizované akce: V obci Dolní Věstonice bylo dlouhodobým problémem zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů podél místní komunikace p. č. 1921/1. Místní komunikace je v šíři 6 m, na některých místech pouze 5,8 m. Chodníky v obci netvoří jednotnou a ucelenou zónu a chodci jsou nuceni chodit po silnici a je tak ohrožována jejich bezpečnost. Stejně jako cyklisté jsou nuceni velmi nebezpečným způsobem se pohybovat po místní komunikaci, obzvláště v případě, kdy jedou v obou směrech vozidla. Tato situace je velmi častá v období od května do listopadu, kdy panuje v obci čilý turistický ruch.  Proto byly navrženy zpevněné plochy, které řeší uvedenou problematickou situaci. Stavba byla navržena jako novostavba chodníku.  Celková délka stavby je 180m. Z toho nové zpevněné plochy 135m a oprava vjezdu bude 45 m. Šířka zpevněné plochy je navržena v 1,65 m včetně obrubníku. Příčný spád je navržen směrem ke komunikaci. Plochy byly vymezeny z obou stran obrubou.