Investiční

Rekonstrukce a vestavba budovy Základní školy Dolní Věstonice se zajištěním bezbariérovosti

Výsledek obrázku pro logo ministerstva pro místní rozvoj

 

Název projektu: Podpora kvality výuky novými učebnami v ZŠ Dolní Věstonice

Integrovaný regionální operační program

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004193

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 46 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4

Celkové způsobilé výdaje na projekt: 18 039 676, 64 Kč

Výše přiznané dotace: 16 235 708,97 Kč

Projekt řeší v první řadě absenci plnohodnotných odborných učeben v ZŠ Dolní Věstonice. V důsledku chybějícího zázemí (včetně odpovídajícího vybavení) nemůže být výuka maximálně efektivní, jelikož neodpovídá aktuálním nárokům na vzdělávání a nevyužívá všechny moderní trendy ve výuce, a to zejména ve výuce předmětů ve vazbě na klíčové kompetence (v tomto případě přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi). Vzhledem k prostorovým limitům stávající budovy školy již nelze v současné době zajistit chybějící zázemí pro výuku odborných předmětů ve stávajících výukových prostorách. Žadatel chce tedy v rámci projektu vyřešit nedostatečné zázemí pro výuku odborných předmětů v 1. - 9. ročníku základní školy novými prostorami, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky.

Projekt spočívá ve stavebních úpravách ZŠ Dolní Věstonice, kdy dojde k půdní vestavbě, kde budou umístěny počítačová učebna, učebna pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnická učebna. Dále zde bude vybudován kabinet a sociální zařízení (vč. WC pro ZTP). V projektu je počítáno také s vybudováním keramické dílny, výtahu, který zajistí bezbariérový přístup k novým učebnám, a realizací konektivity. Úprav se dočká i venkovní prostranství - proběhne výsadba zeleně a instalace mobiliáře.

Výstupem projektu jsou moderní učebny pro výuku odborných předmětů, kabinet, bezbariérový přístup k novým učebnám a drobné úpravy venkovního prostranství u školy.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt.docx 82.6 Kb