Investiční

Obnova mlatové cesty

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014

Identifikační číslo EDS: 117D915004102

Celkové způsobilé výdaje na projekt: 1.030.019,00 Kč

Výše dotace MMR: 927.016,00 Kč

Předmětem žádosti o dotaci je oprava místní mlatové cesty, parc. č. 1916/1 a 1917/1 v katastru obce Dolní Věstonice, s opravou odvodnění této mlatové cesty v Dolních Věstonicích při napojení na krajskou komunikaci v blízkosti pošty směrem na sever k slepému ramenu řeky Dyje. Rozsah opravy mlatové cesty šířky 3,0 m a délky 160 m je zřejmý z obrázku Obr. 1. Opravu mlatové komunikace s opravou odvodnění cesty je potřeba řešit jako havarijní stav z důvodu intenzivních přívalových dešťů, které na v září roku 2014 způsobily sesuvy půdy a ovlivnily odtokové poměry z Pálavy, jež zapříčinily poničení předmětné mlatové cesty s odvodněním.

Význam majetku, jehož oprava je předmětem žádosti o dotaci, je spatřován především v umožnění přístupu nejen osobám, jenž v dané lokalitě vlastní nemovitý a movitý majetek, ale i složkám integrovaného záchranného systému JMK, dále dopravní obslužnosti, např. svoz komunálního odpadu, atd.   A právě v umožnění přístupu, dle výše uvedeného, identifikujeme jednu ze základních funkcí obce.