Neinvestiční

Oprava fasády objektu ZŠ

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

Dotační program: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

Smlouva č.: 038186/16/OŽP

Celkové výdaje na projekt: 349.738,40 Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK: 101.000,00 Kč

Stručný popis realizované akce: Na části objektu základní školy v Dolních Věstonicích bylo nutné, po výměně oken, provést opravu a nátěr fasády. Dne 11. 07. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem stavebních prací v celkové hodnotě 349 738, 40 Kč. Dílo bylo předáno v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo, tj. do 31. 08. 2016. Dílo bylo převzato bez vad a nedodělků.

Celkové vyhodnocení splnění účelu: dotační prostředky byly využity účelně a efektivně, a to na základě výsledků výběrového řízení realizovaného obcí Dolní Věstonice. Obdržené finanční prostředky ve výši 101 000 Kč pokryly 29 % celkové ceny za opravu fasády na objektu ZŠ v Dolních Věstonicích. V současnosti je nyní čelní stěna objektu základní školy v plném rozsahu opravena, účel dotace byl splněn.